Các bài đăng khác ←→

Thông tin

Thông Bạch Tân niên 2022 và Tết Nguyên Đán Nhâm Dần

Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTN Âu Châu

Sinh hoạt

Lễ giỗ Tổ Liễu Quán (trực tuyến)

Phái Liễu Quán

Pháp thoại

Vì sao chúng ta theo Đại Thừa và Điều kiện vào Đại Thừa

TT. Thích Hạnh Tấn

Thông tin

Thư Cung Thỉnh An Cư Kiết Đông 2022

Chùa Khánh Anh - GHPGVNTN Âu Châu

Pháp thoại

Niềm Tin Bồ Tát Hạnh

TT. Thích Hoằng Khai

Sinh hoạt

Chương trình sinh hoạt của chùa Linh Thứu từ tháng 10/2021 đến tháng 02/2022

Pháp thoại

Bảy phép luyện tâm

TT. Thích Hạnh Tấn

Sinh hoạt

Đại Lễ Vu Lan 2021 - Phật Lịch 2565 tại chùa Vạn Hạnh - Pháp quốc

Thông tin

Ni Trưởng Thích Nữ Như Tuấn

GHPGVNTN Âu Châu

Thông tin

Thông tư An Cư Kiết Đông 2022

Tổng Vụ Tăng Sự GHPGVNTN Âu Châu

Thông tin

Ni Trưởng thượng Diệu hạ Tâm

GHPGVNTN Âu Châu

Pháp thoại

Rèn luyện tâm giác ngộ

TT. Thích Hạnh Tấn

Sinh hoạt

Đại Lễ Vu Lan 2021 - Phật Lịch 2565 tại chùa Quảng Đức - Toulouse -Pháp quốc

Thông tin

Chương trình An Cư Kiết Đông 2022

Tổng Vụ Tăng Sự GHPGVNTN Âu Châu

Pháp thoại

Tu bồ đề tâm

TT. Thích Hạnh Tấn

Pháp thoại

Lợi ích của tụng kinh trì chú

HT Thích Như Điển

Sinh hoạt

Lễ giỗ Tổ Liễu Quán

Phái Liễu Quán

Thông tin

Phiếu Ghi Danh Tham Dự An Cư Kiết Đông 2022

Tổng Vụ Tăng Sự GHPGVNTN Âu Châu

Thông tin

Hòa Thượng Thích Minh Tâm

GHPGVNTN Âu Châu

Sinh hoạt

Đại lễ Vu Lan PL.2566 – 2022